A krav-magások frissen indult blogjáról kértük el ezt a hiánypótló posztot, úgy gondoltuk, mindenképp jobb, ha egy szakértő írását közöljük, mintha mi magunk okoskodnánk össze mindenfélét. A szerző Pintér Márton, G5 fokozatú krav-maga-oktató, amellett jogász. A poszt eredetiben itt érhető el, és ha valakit érdekel az ilyesmi, ne mulasszon el föliratkozni náluk a hírlevélre vagy behúzni az rss-t.

Ha önvédelemről beszélünk, akkor mindenképp fontos tisztában kell lennünk a jogos védelem fogalmával. Lényeges ugyanis tudnunk, hogy egy bennünket, szeretteinket vagy épp vagyonunkat ért támadás (esetleg ilyen fenyegetés) esetén a hatályos jogi szabályozás szerint milyen lehetőségeink vannak, mit tehetünk és mit nem, illetve az önvédelem körében kifejtett cselekményünk bűncselekménynek számít-e, és ha igen, mennyiben. A jogos védelem, mint intézmény már csak azért is tisztázásra szorul, mert annak szabályai 2009-ben jelentős mértékben változtak, és az új szabályozás kapcsán megjelent ellentmondásos riportok és cikkek nem segítik a tájékozódást. Az alábbi írás a jelenlegi szabályozás gyakorlati példákon keresztül történő bemutatására törekszik.

A jogos védelem szabályai a hatályos Btk. alapján az alábbiak: "Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges." Leegyszerűsítve a képlet a következő: egy másik embert megütni bűn. Van az a helyzet, ahol mégsem az. Például ha ő akar engem megütni. A jogos védelem tehát egy olyan helyzet, amelyben jogszerűen, azaz büntetlenül háríthatunk el egy támadást (fenyegetést) annak ellenére, hogy cselekményünk egyébként a törvény szerint büntetendő lenne. Jogos védelmi helyzet azonban csak meghatározott feltételek fennállta esetén állapítható meg. Először is kell, hogy legyen egy jogellenes támadás, amely saját, vagy mások személye, esetleg vagyona ellen irányul. A támadás, mint cselekmény sokféle lehet, és általában aktív magatartással valósul meg. Nyilvánvalóan támadásnak minősül, ha a valaki meg akar ütni, rúgni, fojtani, fel akar lökni bennünket, vagy épp fegyverrel támad ránk. Sokak számára kevésbé egyértelmű, de támadás az is, ha valakit lefognak, vagy épp bezárnak valahova (ilyen esetben a személyi szabadság korlátozása történik, amely a magyar jog szerint súlyos, bűntettként minősülő cselekmény), illetve ha fizikailag valamire vagy valaminek az eltűrésére kényszerítik. A jogos védelem nemcsak a személyeket, hanem javainkat is védelemben részesíti, tehát jogszerűen járunk el, ha egy rongálást, lopást, betörést, illetve más vagyon ellen irányuló bűncselekményt kívánunk megelőzni vagy megakadályozni. Már a korábbi szabályozásban is lényeges rendelkezés volt, hogy a védelem nemcsak saját, hanem mások személyére és vagyonára, sőt a közérdekre is kiterjed.

Fontos elem továbbá, hogy nemcsak a támadást háríthatjuk el, hanem a támadásra utaló közvetlen fenyegetést is. Míg a támadó magatartás felismerése általában egyszerű, a fenyegető helyzet megítélése már nem ilyen egyértelmű. Hogy a fenyegető helyzet fennállt-e, az egy esetleges büntetőeljárás során bizonyítási kérdés, amelyet általában az összes körülményt figyelembe véve állapít meg a bíró. Nyilván támadásra közvetlenül utal, ha valaki felemelt ököllel vagy kirántott késsel közelít felénk, de a fenyegetés megvalósulhat verbálisan is (elkövető kijelentései, hangneme). Fenyegetés esetén akkor léphetünk fel jogszerűen, ha a fenyegetés kellően konkrét és a támadás tényleges bekövetkezésétől valóban tartani lehet. A bírói gyakorlat szerint támadás mindezek mellett egyoldalú kell, hogy legyen, a törvény nem részesíti jogos védelemben például egy kölcsönösen kiprovokált verekedés résztvevőit.

A törvény nem határozza meg sem a támadás, sem pedig az elhárítás vagy védekezés eszközeit, módját. Fontos azonban, hogy a védekezés lehetősége csakis a támadó (fenyegető) irányában áll fenn. Ez a több személy általi elkövetés esetén lehet érdekes, hiszen ebben az esetben a védekező cselekménye csak akkor jogszerű, ha a jogos védelem feltételei valamennyi támadó (fenyegető) esetén érvényesülnek. Ha egy több fős társaságból csak egyvalaki támad ránk, akkor a védekezés (elhárítás) lehetősége nyilván csak vele szemben áll fenn. Amennyiben a többiek is támadó magatartást fejtenek ki (pl. lefognak) vagy a fenyegetnek (pl körbevesznek, kést rántanak,stb.), úgy a védekezés velük szemben is jogszerű. A jogos védelem lehetősége időben és térben is korlátozott, hiszen csak addig áll fenn, amíg maga a veszélyhelyzet fennáll. Ez például azt is jelenti, hogy ha a fenyegető mégsem támad meg, vagy visszalép (mert például a társai lebeszélik róla), akkor a jogos védelmi helyzet megszűnik. A jogos védelem talán legtöbb vitára okot adó követelménye az arányosság, vagyis az a követelmény, miszerint a védekezésnek arányban kell állnia a támadás súlyával, másfelől ha az adott szituációban több lehetőség is kínálkozik a támadás elhárítására, ezek közül a lehető legenyhébbet kell választani. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha bottal közelít felém egy támadó és nálam van egy kés, akkor azt el kell dobnom, és gyorsan botot keresni a védekezésre, hogy az arányosságot betartsam. Ez abszurd és irreális elvárás lenne. A követelmény sokkal inkább azt jelenti, hogy nem követhetek el a támadó sérelmére olyan cselekményt, amely a hétköznapi felfogás szerint is súlyosabb, mint amire az ő támadása irányult. Természetesen a bíróság ezekben az esetekben vizsgálja, hogy a támadó, illetve védekező szándéka mire irányult, illetve, hogy a védekező szemszögéből miként volt értelmezhető a támadó magatartás. Nyilván nem mindegy, hogy rablás esetén a támadó öléssel fenyegetőzve vagy anélkül szólítja fel áldozatát vagyontárgyainak átadására. Az arányosság követelménye a bírói gyakorlat szerint nem áll fenn, ha a támadó a védekező életére tör, hiszen ha meg akarnak gyilkolni, akkor bármilyen kárt okozok a támadónak, az arányos lesz. Az arányosság megítélélése nem korlátozható a támadónál, illetve védekezőnél lévő fegyverek, eszközök vizsgálatára, mivel az arányos védekezést számos egyéb körülmény befolyásolja (támadó és védekező neme, kora, termete, fizikai adottságai, támadók száma, stb.).

Az ember mindezeket olvasva általában arra gondol, hogy éles helyzetben ennyi követelményt egyszerre figyelembe venni és mindazok alapján helyes döntést hozni talán nem is lehetséges. Krav-Maga oktatóként nem tudom megállni, hogy ezt a kijelentést ne cáfoljam, hiszen megfelelő gyakorlással és speciális gyakorlatokkal a stresszhelyzetben történő reagálás, gyors és helyes döntéshozatal magas szintre fejleszthető. El kell ismerni ugyanakkor, hogy a védekezés körében az arányosság követelményét ijedtségből nem nehéz túllépni. A túllépés ellensúlyozására szerepel a Btk-ban a menthető felindulás intézménye. Eszerint "nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi." A védekező számára előnyös változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy ilyen esetben már nem a büntetés enyhítéséről, csökkentéséről van szó, hanem felmentő ítéletről. Természetesen csakis abban az esetben, ha ténylegesen ijedtségről vagy menthető felindulásról van szó. Vagyis ha nem szándékosan lépem túl az arányosság követelményét, hanem azért, mert az ijedtség miatt nem tudtam megfelelő döntést hozni, akkor nem vagyok büntethető. Főként a családon belüli erőszak elszenvedőinek jelent könnyebbséget az az ugyancsak új és fontos rendelkezés, hogy "a megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől." A kitérés kötelezettsége a korábbi Btk-ban sem volt benne, tulajdonképpen a bírói gyakorlat alakította ki és annyit jelentett, hogy ha a támadó házastárs, hozzátartozó, vagy kóros elmeállapotú, esetleg tudatzavarban lévő személy (pl. részeg), akkor a védekező köteles volt kitérni a támadás elől és csak ennek sikertelensége esetén védekezhetett. Szerencsére az új szabályozás a realitás talaján állva kifejezetten kimondja, hogy a védekezőnek többé nem kell kitérnie a támadás elől.

Az új szabályozás szintén vitatott pontja lett az ún. megelőző jogos védelem intézménye, amely 2009 óta része a Btk-nak. A törvény szerinti szöveg a következő: "Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas, és annak folytán a jogtalan támadó szenved sérelmet, továbbá ha a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett, ami tőle az adott helyzetben elvárható volt." A védelmi eszköz használata három feltétel együttes fennállása esetén eredményez büntetlenséget: a védelmi eszköz alkalmazása nem lehet az élet kioltására alkalmas, csak a jogtalan támadó szenvedhet sérelmet, és az eszközt alkalmazó személy az adott helyzetben minden tőle elvárhatót megtett a sérelem elkerülése érdekében. A rendelkezés persze nem mondja ki, hogy mi minősül védelmi eszköznek, de az jól látható, hogy a törvény nagyon szűkre szabta az alkalmazható eszközök körét, hiszen kevés kivételtől (például gázspray) eltekintve a védelmi eszközök (bot, kés, vasrúd, stb.) jellemzően az élet kioltására is alkalmasak, ezért a megelőző jogos védelem körében nem használhatóak. Másrészt a megelőző jogos védelem még megfelelő fegyver esetén is csak akkor lesz jogszerű, ha azt kizárólag a támadó ellen használom (többes támadó elleni védekezésnél lehet jelentősége, ha a jogos védelmi helyzet nem mindenkivel szemben áll fenn) és feltétel az is, hogy a sérülés elkerülése érdekében mint védekező minden tőlem elvárhatót megtegyek (például abbahagyásra szólítsam fel a támadót, illetve jelezzem, hogy a védelmi eszközt szükség esetén használni fogom). Jól látható, hogy a megelőző jogos védelem alkalmazási köre könnyebben képzelhető el a vagyonvédelem, mint a személyvédelem körében. Gondoljunk arra az esetre, amikor a tolvajok elleni védelemként a kerítésbe áramot vezetnek. Ha személyünket érő támadást szeretnénk jogszerűen megelőzni, azt a szigorú feltételrendszer miatt leginkább fegyver nélkül tehetjük meg, de a törvényi megfogalmazás szerint elviekben egy támadással fenyegető személyt megelőzésként bármilyen eszközzel ártalmatlanná tehetjük, ami ölésre nem alkalmas (például gázspray), persze csak ha a fenti feltételek mind fennállnak.

Sajnos – vagy szerencsére – a fenti új rendelkezések tekintetében még nem alakult ki olyan ítélkezési gyakorlat, amely támpontot jelentene, de az egyértelműen látszik, hogy az új szabályok egy reálisabb, “életszagúbb” megközelítést alkalmaznak és szélesebb körben adnak lehetőséget számunkra, hogy megvédjük magunkat, másokat vagy épp értékeinket.

UPDATE: Akinek kérdése van, inkább az eredeti posztnál tegye föl! Mi itt csak műkedvelők vagyunk a témában.

A bejegyzés trackback címe:

https://fighter.blog.hu/api/trackback/id/tr71740687

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hellg 2010.02.08. 22:47:15

Nekem, mint fiatal nőnek, van jogom, lehetőségem gázpisztolyt használni?
Nem halálos... és nem olyan vérszegény, mint a spray

nézz · http://www.ejatekok.com/ 2010.02.08. 22:50:19

A saját dolgaimat hadd védjem már meg. :)

boibo 2010.02.08. 22:51:23

hiánypótló poszt, köszi!

Tassadar 2010.02.08. 22:54:57

Hello!
Engem az érdekelne, hogy ha van egy kutyám aki tegyük fel elkapta a betörőt, és mondjuk maradandó károsodást okozott neki, az milyen kategóriába esik illetve milyen következményei lehetnek?

Dorian 2010.02.08. 23:00:07

@Hellg: Természetesen, mindenkinek van joga gázpisztolyt használni, ha a fent említett körülmények fennállnak. Az sem okoz extrám esetet kivéve maradandó károsodást de sokkal hatékonyabb a spraynél. Viselési engedély (2000 Ft, kb. mindenkinek megadják) nélkül viszont szabálysértés és bírságra számíthatsz jogos védelmi helyzet után is.

Asidotus 2010.02.08. 23:03:39

Kíváncsi lennék, mi van a bizonyítással. Mert szerintem reális esély van arra, hogy olyankor támadnak meg, amikor senki más sem látja, és ha pl. késsel jön nekem valaki, akkor ezek szerint jogom van fejbe rúgni, és ha belehal, akkor kinek kell bizonyítani? Nekem vagy a vádlónak?

maracanazo · http://mindenuruguay.blog.hu/ 2010.02.08. 23:24:29

uhhh, elég rossz érzés kerülget, amikor azt olvasom, hogy "ha meg akarnak gyilkolni, akkor..."

ne akarjanak.

Today05 2010.02.08. 23:46:19

@Nűnű: itt azért előkerül, hogy ha pl képzett vagy valami küzdősportban akkor már te magad (kezed lábad képzésed) is "élet kioltására alkalmas eszköznek" minősülsz, és irdatlanul megjárhatod, tekintve, hogy olyan mintha lelőnéd. véletlenül/hirtelen felindulásból képzettség nélkül meg kicsit esélytelen valakit úgy fejberúgni, hogy az elpatkoljon. de itt még bejöhet az ijjedtségből fakadó túlzott védelem, pl ellököd, elperecel tarkóval leveszi a vas szemetest, de ilyenkor is tuti, hogy kapsz valamit amit nem teszel zsebre.

Gempacsöki Boborján · http://hot-spot.blog.hu/ 2010.02.09. 00:10:21

Én tömörítenék kicsit.
Vagy élve a börtönben vagy halva a temetőben.Lehet választani.

Gempacsöki Boborján · http://hot-spot.blog.hu/ 2010.02.09. 00:12:21

@Dorian: Közterületen azt sem használhatod csak úgy tudomásom szerint van valami külön engedély amit meg kell kérni.De tény hogy az egyik legjobb a gázpisztoly,mert pont arra találták ki hogy a közeledbe se tudjon menni a támadó.

Gempacsöki Boborján · http://hot-spot.blog.hu/ 2010.02.09. 00:15:12

@Tassadar: Szerintem ez attól függ hogy a kutyádat mint harci eszközt vetetted be a támadó ellen,vagy önmagától marta le a betörő fejét a palotapincsid,mert nem volt neki szimpatikus az arcberendezése?

AvgDvl 2010.02.09. 00:29:48

Megnézem annak a madárnak az esélyeit, aki egy éles helyzetben a rendelkezésre álló két tized másodperc alatt elkezd mérlegelni, hogy most akkor vajon közvetlenül fenyeget-e a veszély, jogtalan-e a támadás, és támadásra irányul-e a fenyegetés, vagy csak hülye vicc.
Az elkövető eleve lépéselőnyben van, mert előre kitervelte a dolgot.
Nem hordok magamnál semmi "fegyvert", de nem is könnyítené meg a dolgomat, valószínűleg az első pillanatban fordítanák ellenem.

Martian (törölt) 2010.02.09. 00:57:18

Talán a nindzsicu önvédelmi filozófiája a leghatékonyabb: "keményen csapj oda és utána szívódj fel, mintha ott sem lettél volna."
:)

RustySpoon (törölt) 2010.02.09. 01:09:29

Jó poszt, csak a lényeg kimaradt..
Tanú kell és bizonyíték, előbbiből legalább kettő, utóbbiból mindent be kell vetni (sérülésről látlelet, fotók, stb..), mert ha ketten voltatok, vagy egy-egy elfogult tanú van még jelen, az szart sem ér.. a támadó azt mond amit akar. Akkor már magyarázhatod, hogy hogyan jött feléd, meg te miért ütöttél vissza.. pont ugyan úgy vádlott lesz belőled, mint a támadóból.

Sajnos volt ilyen esetem, én voltam a sértett, mégis feljelentett a másik fél és mindkettőnket súlyos testi sértéssel vádoltak. Pedig én még csak nem is védekeztem.. ő és egy tanúja állította, hogy én is ütöttem és semmilyen más bizonyítéka nem volt. Ez bőven elég volt ahhoz, hogy egy több éves kálváriát keljen végigcsinálni a rendőrségen, bíróságon..

hirhacker 2010.02.09. 07:06:23

Nem mérlegelek.Arcon rúgom,aztán ott rohadjon meg.:)

Picsasereghajtó 2010.02.09. 07:28:15

@Tassadar: Az a betörő etnikumától függ. Ha egy cigányt harap meg, akkor a rasszista kutyát elaltatják, te meg mehetsz a börtönbe. :)

közlekedési bűnöző (törölt) 2010.02.09. 07:29:07

Na, most kinyomtatom ezt a posztot , magammal viszem, és ha megtámadnak, időt kérek tájékozódásra, és elolvasom. Aztán megfelelően baszom pofán a támadómat :-)))

A bíró a bíróságon eldönti, hogy én az ezredmásodpercnyi döntési időm alatt jogszerűen döntöttem-e, mikor valami köcsög megtámadott / elémhajtott stb. ...

Justitia mérlege csapágyhibás, de ezt már régóta tudjuk.

fenriz17 2010.02.09. 07:43:22

Írhatna valaki a gázpisztoly-önvédelemről aki használta már, mert eléggé megoszlanak a vélemények róla. Ellenzői szerint a legnagyobb probléma vele, hogy a hatótávolság értelmetlenül kicsi (1-3 méter) és nyílt helyen nem hatékony és több támadóval szemben nem sok haszna van. Aki használta és vannak tapasztalatai (akár mellette, akár ellene) evvel kapcsolatban, az kommenteljen.

n80qd 2010.02.09. 08:02:11

@fenriz17: ajánlom a www.gazpisztoly.hu/ oldalt... Szerintem mindent meg fogsz taláni ott!

bubastis2 2010.02.09. 08:04:47

Szia, remek poszt! Tudnál segíteni nekem? A kérdésem: ha megtámadnak az utcán (pl ki akar rabolni két-három cigány - már tették), és teszem azt megüt vagy fenyeget, használhatom ellenük az illegálisan magamnál tartott viperám?

Mourinho már nem a király 2010.02.09. 08:09:44

Ha megtámadnak nem ilyesmiket kell mérlegelni, csak két lehetséges opció van:
1. erősebb a támadó mint te, vagy többen vannak, ilyenkor elszaladsz vagy elkapnak
2. te vagy az erősebb, akkor eszméletlenre vered és otthagyod, nem kell rendőrséggel foglalkozni

lüke 2010.02.09. 08:14:16

szerintem:) elsősorban ahhoz,
hogy ne támadjanak meg!...............

stellaz1 2010.02.09. 08:22:26

Engem is érdekelne, hogy ha engem megtámadnak, ki akarnak rabólni, stb. akkor használhatom-e mondjuk a nálam lévő kalapácsomat? Főleg ha elsősorban nem fejre ütök vele, de legalábbis próbálom elkerülni.

(igazából szó nélkül használnám)

Fira 2010.02.09. 08:24:23

@bubastis2: A kommentedben benne van a válasz. Illegális.

Plumper 2010.02.09. 08:37:49

nekem gázpisztolyom van legálisan, fegyverVISELÉSI engedélylel. remélem, sosem kell majd használom.
elég csúnyán el tud bánni a támadóval.

Plumper 2010.02.09. 08:44:32

@fenriz17: először is kerüld el az ilyen helyzeteket, ne arra pendírozz, hogy fegyvered van. aztán ha mégis használni kell, tudnod kell használni. legyen megfelelő távolság a támadó és közted. végül pedig próbáld meg nem telibe lőni az arcát, mert az közvetlen közelről halálos! 1-3 méteren belül súlyos sérülést okoz.

2010.02.09. 08:50:59

Nekem azt mondotta egy közeli ismerösöm, hogy ha bántani, verni, kirabolni akarnak, ne gondolkozz, hanem védd meg magad. Bármi áron és bármely módon! Mert inkább a támadó kerüljön kórházba, mint te a hullazsákba. A magyar igazság vagy jogszolgáltatás meg menjen a busba, boldogságot keresni. Itt nem jogszolgáltatás kell, hanem kökemény jogrend! Ami pedig köztudott --nincs ! Akkor miröl beszélünk?

peca1000 2010.02.09. 09:07:05

Arányosságot betartani? Életszerűtlen, és felháborító, hogy még nekem kell mérlegelni, és nem védhetem meg magam akármivel, amivel a kis köcsögöt akár ki is nyírhatnám. Miért nem vezethetek olyan áramot a kerítésbe, vagy a zárakba, ami kinyírja a betörőt?

Félnek, hogy sok cigány halna meg?

Anyjuk picsáját aki ezt a törvényt kitalálta. Támadja meg otthonában vagy az utcán egy csapat kancigány, aztán mérlegeljen.

Németországban ha megtámadna valaki, simán lelőheted éles lőfegyverrel.

Idióták. Jöjjön a Jobbik, és tegyen rendet, változtassák meg a jogszabályokat, mert így megint a bűnözőket védik.

Plumper 2010.02.09. 09:11:56

@jános515: a magyar jogrend a támadót jobban védi. nem vagyok híve annak, hogy könnyen lehessen lőfegyvert szerezni, de arra jogosult, tehát ellenőrzött és beszámítható emberek igenis szerezhessenek! a lőfegyveres bűncselekményeket NEM ezek az emberek követik el, hanem akik illegálisan jutnak lőfegyverhez.

Logan Grimnar 2010.02.09. 09:22:28

Jó a poszt, csak egy bibije van: aki nem rutinos harcművész és profi jogász, nem tud a másodperc töredéke alatt dönteni, nem hord magánál önvédelmi eszközt/eszközöket az az esetek többségében szívni fog, hiszen a támadások túlnyomó többsége teljesen váratlanul szakad az áldozatok nyakába.
Nekünk alapvetően egy olyan államra és törvénykezésre van szükségünk, ahol kemény igazságszolgáltatás ( és nem harmatgyenge jogszolgáltatás )van, a törvényeket betartják és betartatják, a rendőr pedig nem a politikusok által zsinóron rángatott báb, hanem a közrend őre.

Irbisz 2010.02.09. 09:25:00

pedig ezt nem lehet a politikától elválasztani, mert politikusok hozták a hatályos törvényeket :)
ez még most is azért ilyen polgárellenes, mert a korábbit a rendszerváltás előtt direkt azért hozták abszolút önvédelem-ellenesre, hogy a jámbor állampógárt a hatalom és az állam védje meg, atyáskodhasson fölöttük.
és véletlenül se jusson eszébe az egyénieskedés és függetlenség veszedelmes gondolata.
ez most kicsit lájtosabb lett, de a művelt Nyugathoz képest még mindig felháborítóan bűnözőpárti :((

Marianer 2010.02.09. 09:35:48

Az utcai konfliktusoknál legokosabb elfutni - ha lehet, ez evidens. Aki ilyen helyzetben leáll badspencerezni az bolond
De mi van akkor, ha bejön a házadba - ahol ott alszik a feleséged és a négy kisgyereked - három vasrudakkal, baltával felszerelkezett ember, hogy kiraboljon? Lehet-e azonnal, megelőzően védekezni kapával, fokossal, jégcsákánnyal? Vagy meg kell várni, míg fejbe ütnek a vasrúddal, csak utána szabad reagálni? Esetleg fel kell szólítani őket, hogy távozzanak? A gyermekek védelme testi és pszichikai sérülésektől hogyan esik latba? Erről sohasem esik szó, mindig csak a diszkós/utca/stb. kötekedésről.

RegősBendegúz 2010.02.09. 09:42:20

Ha megtámadnak, akkor bármihez jogod van, hogy megvédd magad. A gond csak utána kezdődik...

Ha csak teheted, ne maradj a helyszínen: ha nem tudják, ki védekezett eredményesen, akkor nincs kit bíróság elé állítani.
Gázrevolver teljesen ok. Elég az 1-3m hatótáv és az 5-6 töltény, még Amerikában sem úgy zajlanak a lövöldözések, mint a filmekben, az átlagos lőtáv 3-5m és egy fegyveres csetepatéban átlag 3 lövés dördül el az FBI szerint.
A kést felejtsd el. Nincs megállító hatása, azaz a megvágott/szúrt támadó akkor is folytatja az agressziót, ha esetleg néhány perc múlva már haldoklik. Egyszerűen nem veszi észre az adrenalin miatt a szervezet a sérülést. Ráadásul biztosan meg fog találni a rendőrség.
A kalapács vagy szerszám sokkal jobb és hatékonyabb. Érdemes körülnézni olyan hétköznapi tárgyak után, ami legálisan nálad tartható, de mégis hatékony önvédelmi eszköz lehet. Pl. kulcscsomó, villáskulcs, stb.

Asidotus 2010.02.09. 09:54:56

Végigolvasva az eddigi kommenteket, az alábbi gondolatok fogantak meg bennem:
- Nyilvános helyen (utca, stb.) ha rajtad és a támadón kívül nincs ott senki, akkor nagyon rizikós, mert könnyen kitalláhatja a támadó, hogy csak önvédelemből tette. Jó, ez nemi erőszak esetén nem áll meg, de ha én, 90 kilósan neked ugrok a pénzedért, utólag simán azt mondom, hogy te támadtál meg. Ezért nehéz ez szabályozás. Ha túl könnyen verheted szét a másik fejét, akkor ő is a tiédet, és a bíróság előtt alapesetben egyformán álltok, a bíró nem lát bele a lelkedbe. Na, aki már volt elítélve erőszakos bűncselekményért, az induljon hendikeppel, hogy azt ne mondjam, sétál az utcán, nekiugrok, szétverem a fejét, és felmentenek, mondván jogos önvédelem volt,és ha túlélte, akkor még ő megy a börtönbe.
- Viszont a magántulajdon területén bármi megengedhető lehessen. Bármi. Alligátor, halálos áram, Apache, bármi. És ha túlélte a támadó, akkor életfogytiglan neki. Mérlegelés nélkül. Akkor is, ha csak a kert végében szedegeti a földre hullt rohadt gyümölcsöt. Engedély nélkül tartott fegyverrel is lehessen védekezni, következmény nélkül.

Metal_Storm 2010.02.09. 09:55:08

@Marianer: ha ingatlanodba törnek be (fontos, hogy törjék), utána a fent leírt szituációban bármivel védekezhetsz, megelőző csapást mérhetsz. Jelen esetben te vagy az egyedüli, aki megakadályozhatja, hogy a családod sérüljön. Mivel erőszakkal mentek be az ingatlanba, jogosan feltételezhető, hogy további erőszakot is alkalmaznak, főleg, hogy van náluk valami.

ikri 2010.02.09. 09:55:09

Végig olvasva ezt a nem rövid posztot, semmivel sem érzem magam tájékozottabbnak.

Nem kell ennyit faszolni a jogos védelemmel, legyen ügyvéd ismerős kéznél, akit bármikor elérhetsz, aztán ennyi.

--ilyen szempontból,a magyar viszonyokat ismerve, szinte teljesen mindegy, hogy mit követtél vagy nem követtél el, a bíróságon/rendőrségen úgy sem az lesz a döntő.

Plumper 2010.02.09. 09:58:34

@Marianer: sztem jogos önvédelemnek számít, elvileg. csak hát ugye a hülye magyar bíróságok útjai kifürkészhetetlenebbek, mint Istené.

@RegősBendegúz: ja, a késsel ez a probléma, hogy könnyen halálos lehet.
vajon kardot vihetek-e magammal?:-) jól mutatna egy kétkezes lovagkard a hátamon, nem valószínű, h belém mernének kötni.

gumimacsek 2010.02.09. 10:05:40

@Plumper: ne dramatizáljuk túl a dolgot...
gázpisztollyal nagyon kell igyekezni, hogy halálos sérülést okozz, ahhoz leginkább agyon kell vele verni az illetőt :-))
megfelelő védekezés, ha CS-el és/vagy paprikával ARCON lövöd a támadót ideálisan 1-3 m-ről kétszer, majd elfutsz a rákba, amíg nem lát a kapszaicintől

manager2008 2010.02.09. 10:14:42

Messze van még az a helyzet, amikor a szabályozások a realitásokat is figyelembe veszik.
1. Az otthon védelmét nem szabad korlátozni, tarhasson fegyvert is a polgár. Természetesen ennek is van egy millió hátránya, de az eltörpül az előnyei mellett.
2. Az utcán, közterületen hasznos ha menekül az ember, ha megteheti. De egy kislány, vagy öregember erre nem képes. Fegyver nélkül meg az öreg nem képes magát megvédeni, nem tud elfutni, ezért hiába pukkant kettőt a gázpisztollya, utána büntetésül nem csak kirabolják hanem jól össze is verik (ha egyáltalán megússza).
3. a kutyatartás sincs rendesen szabályozva, a középázsiai juhász kutyám simán meg is eszi a betörőt, nem csak megharapja. Mégis nekem lenne kellemetlen, ha bejön valaki és az udvaron elfogyasztja. Nevetséges, hiába vannak kint táblák stb.
Ezért inkább beviszem a házba, és ha jelez, akkor kimegyünk én talpig fegyverben, ő meg neki a harcosnak, aztán elássuk az erdőben. Kb ha viccesnek is álcázom, is de ez a mostani megoldás.
Hasznosak valamire a küzdősportok, de amikor három szingaléz megtámadja a küzdősportban igen jártas harcost, ők is rálőnek gázpisztollyal és akkor neki is problémái lesznek.
Az állam által gyakorolt reális elrettentés nélkül nincs jó megoldás, csak rosszak közül lehet választani. Uff.

nickita 2010.02.09. 10:18:07

@Nűnű: "Engedély nélkül tartott fegyverrel is lehessen védekezni, következmény nélkül."

értem én a jogos felháborodást, csak ez az engedély nélkül tartott fegyver zavar. egy-két betörőt lelőnek ilyennel, onnantól kezdve a betörők már alapból fegyverrel mennek látogatóba. és abban biztos lehetsz, hogy ők sokkal könnyebben tudnak stukkert szerezni, mint te. és nagy valószínűséggel jobb fegyverük lesz, mint neked.

a logikád a szabad fegyverviselés irányába mutat, aminek óriási veszélyei vannak. nem véletlenül történik a legtöbb ámokfutós lövöldözés Európában Németországban és Finnországban. ebben a két országban a legtöbb a magánszemélyek birtokában lévő fegyver. az Egyesült Államokról nem is szólva.

Plumper 2010.02.09. 10:25:55

@gumimacsek: mijaza CS? counter Strike?:-)
a gázpisztolyból nagyon nagy nyomás jön ki, ehhez adódik a sűrített gáz. 9mm-esről beszélek. jobb vigyázni vele. hallottam olyanról, hogy valaki babrált vele, belenézett a csőbe, és a kijövő légnyomás lerobbantotta koponyája hátsó felét.

Laslow · http://laslow.hu/ 2010.02.09. 10:26:26

OFF: mire a harmadik bekezdésig eljutottam az olvasásban, totál kifolyt a szemem... Nagyon nem ergonomikus ezen a háttéren ez a betű!

RCH 2010.02.09. 10:33:53

Lassunk egy helyzetgyakorlatot!

Felesegemmel, kislanyommal buszozunk hazafele. Az egyik megalloban lathatoan reszeg alak szall fel, boros uveggel hadonaszik, kotekedik, fogdossa a csajokat. Kozelit felenk, es hogy megelozzem a nagyobb bajt, megragadom a grabancat, "letessekelem" a jarmurol, de a lepcsorol hatratantorodva hanyatt esik, letarkozza jardat es mondjuk belehal.

Masodik szituacio:
Alaphelyzet ugyanez. Suhancok szallnak fel es filctollal elkezdig tagelni a busz belsejet.
Az egyiket kozelrol, nagy erovel megkerem, hogy ne tegye, ekkor az hanyatt esik, letarkozza a padlot es onnantol csak a kerekesszek gumijaval tud firkalni a jardara.

Elvileg mindket esetben jogosan avatkoztam kozbe (fenyegetes elharitasa, kozvagyon vedelme), csak balul sultek el az akciok. Ilyenkor mire szamithatok?

manager2008 2010.02.09. 10:40:52

@RCH: Amatőr voltál, egyik sem fenyegtett senkit életveszélyesen, sőt téged sem. Btk szerint megkapod a mi jár.
Ha megvárod hogy megüssenek, vagy megkiséreljék és van rá tanu akkor más a helyzet, de itt nem volt szó a példádban ember elleni veszélyes támadásról.
Tanulj önvédelmet valahol és akkor feltörlöd velük a padlót, sérülés nélkül.

gumimacsek 2010.02.09. 10:43:26

@Plumper: CS = orto-klór-benzilidén-malonsav-dinitril
amúgy tényleg érdemes átolvasni a gazpisztoly.hu-t, mert sok tévhitet eloszlat6 (pl. a "nagynyomású" gázt)
egy gáztöltény energiája még egy gumigolyót sem képes olyan erővel kilökni, hogy komoly megállító hatása legyen, ezért tárazzák a gumisokat sima mezei riasztóval

Plumper 2010.02.09. 10:50:45

@RCH: ilyenkor megelőző csapást mértél, és jól tetted, de sztem a magyar bíróság ezt nem díjazza. hiszen a rothadt élelmiszerrel való dobálózás közszereplők felé is a véleménynyilvánítás szabadságába tartozik.

stellaz1 2010.02.09. 10:51:40

A halálos árammal csak az a baj, hogy abban az esetben is ölhet mikor nem kéne.

Pl. valaki vidéken munkanélküli, nem a saját hibájából, de nincs pénze. Vagy kisgyerekről van szó.

Bemászik egy marék szilváért és agyonüti az áram. Tehát meghalt egy marék gyümölcsért.

És ha valaki ételt lop (na nem egy komplett kamionnyit), az nem lehet bűn, úgyanis az élethez való jog erősebb, mint a tulajdnohoz való jog.

Persze amikor valaki a széfet rámolja ki, meg munkaszerűen él a lopásból, meg az autórádiót akarja elvinni az más tészta, de ott is ésszel kell lenni. Mérlegelni, hogy mennyi valós kárt okozott. Pl. egy luxusvillából ha ellop valaki egy kis gyümölcsöt, az nem olyan mintha egy éhező ember utolsó falat kenyerét vinnék el.

Gyerekként én is sokat másztam be kerítésen berúgott focilabdáért, néhán szem ringlóért, még talán virágért is. Nem hiszem, hogy ezért halált érdemeltem volna.

csintapala (törölt) 2010.02.09. 10:52:31

@Metal_Storm: "ha ingatlanodba törnek be (fontos, hogy törjék), utána a fent leírt szituációban bármivel védekezhetsz, megelőző csapást mérhetsz."

Ezzel vigyázni kell, nem egészen így van sajnos. Idézek egy másik blogból:

"Mivel a betörő nem élet elleni támadást hajt végre, sőt igazából még testi épség ellenit sem, vizsgálni kell az arányosságot. Mivel a vagyontárgyak megvédése soha nem eredményezheti a támadó halálát, de még a testi sérülés okozása is csak szűkebb körben fogadható el..."

Természetesen egy valós helyzetben 2 opció van, ha rajtakapsz egy betörőt: elmenekül (ez esetben nyilván nem verheted agyon, az nem jogos védelem), vagy megtámad (innentől nem kérdés a jogos védelem).

Érdemes elolvasni:
legaleagles.blog.hu/2009/07/16/a_jogos_vedelem_uj_szabalyai

RCH 2010.02.09. 10:54:24

@manager2008:
Amugy eszembe nem jutna barmit is tenni, csak is konkret es kikerulhetetlen tamadas eseten. Sajnos (?) nem vagyok alkalmas az efajta konfliktusok kezelesere.

Plumper 2010.02.09. 11:12:32

@gumimacsek: elolvasva a tesztjüket az ellenkezője jön le annak, amit te mondasz: a gázpisztolynak komoly megállító hatása van.

Silent Bob 2010.02.09. 11:13:05

@stellaz1: "És ha valaki ételt lop (na nem egy komplett kamionnyit), az nem lehet bűn, úgyanis az élethez való jog erősebb, mint a tulajdnohoz való jog."

Ezt magyarázd meg azoknak az öregeknek, akiktől "csak" ételt lopnak rendszeresen. Pl komplett veteményes, disznó, csirke stb.

baliquez 2010.02.09. 11:14:24

A jogászkodást hagyjuk meg a jogászoknak, a boncolást meg a boncolóorvosnak. Több évezredes tapasztalat hogy halott ember nem tanúskodik és jogai sincsenek, ebből lehet kiindulni, mert a támadód is nagy eséllyel ebből indul ki.

Ijedtségre c-type bűnözők hivatkoznak minden esetben, ők köztudomásúlag folyamatos félelemben élnek a gonosz rasszistáktól, és "más a vérmérsékletük" is, meg ugye a szociokulturális háttér, nehéz gyerekkor stb., ez mind-mind enyhítő körülmény, ami NEKED nem jár!

Ha bíróságra kerül az önvédelmi ügy akkor annak van igaza aki ott van és élve magyarázkodik. Bádogtepsiből ritkán ellenkeznek. Ez a lényeg.

Mivel a rendőrség bő 80% eséllyel nem fog megvédeni akkor sem ha ott vannak, polgártársak meg jellemzően másfelé néznek mikor épp kirabol egy horda, egyetlen törvény van amit érdemes fejben tartani, a többi csak cikornya, amivel büntetőbírók meg ügyvédek-ügyészek keresik a kenyerüket: mindenáron maradj életben, lehetőleg egyedüli tanúként.

Dr Kangörény 2010.02.09. 11:14:37

@Plumper: ne irkálj sületlenséget! A gázpisztoly pontosan arra való, hogy 1-3 méteren belül, lehetőleg többször arcon lődd a támadót. (aztán futás)Mindegy, hogy 9 mm-es, vagy sem, ez így működik. Egy lövés pl. szart sem ér. javaslom a youtube-on nézz utána az ilyen teszteknek.

Franky4fingers 2010.02.09. 11:24:39

Legfontosabb kimaradt, főleg egy átlagembernek.

Lepd meg valamivel (tökönrúgás, gázsprézés bármi) majd FUSS!!!

Rókarezisztens Kopasztyúk 2010.02.09. 11:26:46

@Plumper: én is hallottam, hogy Kennedy él. Szóval ne adj ilyen szóbeszédre. A gázpisztoly fél méterről nem tép szét egy vastagabb újságot sem. Közelről esetleg a gáz hőmérséklete okozhat kisebb égési sérülést, de nem jellemző.
Mielőtt valaki elkezdene okoskodni: kipróbáltam a saját 9mm-es HW88-asommal.

==T== 2010.02.09. 11:33:23

Én is azokkal értek egyet, akik szerint egy iylen helyzetben mindenképp az legyen az első, hogy védje meg magát az ember ahogy csak tudja, aztán lépjen olajra. Még ha jogszerű is volt a védekezés, egy eljárás során a támadóid megtudhatják az adataidat, és esetlegbossszút állhatnak.

Minden Nick Foglalt Már Talán Ez Nem 2010.02.09. 11:37:38

Nagyon jó írás, kell is mindenkinek, hogy tudatában legyen ezeknek a dolgoknak. Bár leginkább azért, hogy ha már valakit fejbevertem egy féltéglával, akkor mit mondjak, hogy felszólítottam előtte, hogy álljon meg, vagy sem. Sajnos a jog maga akármilyen rugalmas, soha nem lesz alkalmas annak lekövetésére, amit az élet művel. Mindezek mellett örülök a változásoknak, előre mutatnak.

Egyébiránt ha pl az én családomat valaki fenyegetné, nem válogatnék az eszközökben. Majd lehet jogászkodni, hogy a szemüregből kiálló vasrúd az minek minősül.

Serio (törölt) 2010.02.09. 11:40:46

@Tassadar: Jah, jogos...
Engem is érdekelne, hogy az őrző-védő kutya "élet kioltására alkalmasnak" minősül-e, mint támadást megelőző eszköz.

ingenium rusticus /nyomokban félázsiait tartalmaz! · http://kigondoltam.blog.hu/ 2010.02.09. 11:44:52

MUHAHA:)))

Jog? Ne nevettessetek már! Itt van Szupernagyi pere. Egyedül vert meg öt rohamrendőrt. :)Évekig járt bíróságra a 45 kilós néni. Itt egy kép róla és az egyik "sértettről" az ötből.

stellaz1 2010.02.09. 11:47:36

@Silent Bob:

Szerintem világosan leírtam mire gondolok.

Az a baj, hogy a veteményes villamosítása nem tesz különbséget a rendszeres tolvaj és a az egyszeri, éhes, bajba jutott, vagy ne adj Isten gyerek között.

baliquez 2010.02.09. 12:04:48

@stellaz1: A veteményes villamosításának IGÉNYE realizálja a cselekedet életszerűségét. Mi a jó büdös francért vezetne ugyanis áramot a répái köré ha nem volna szükséges? Egyfelől.

Másfelől meg ne menjen már be a kertembe senki akit nem hívok, ha meg igen akkor járjék pórul. A nevezetes kesznyétei esetnél a szegínroma sértettek erősen ittas állapotban minimum rabolni (nagy eséllyel gyilkolni) mentek az öreghez (csoportosan persze), aztán páran közülük rákúrtak. A maradék meg a zöldségsztorival védekezik. Ugyan nem volt náluk sem zsák sem szatyor amibe (szegíníhezőromák) a lopott zöldséget szedegessék, plusz kurvára nem életszerű hogy pár kokirészeg kéknorvég uborkát akar gyűjteni éjnek évadján.

Egyetlen hiba történt itt, nevezetesen az hogy nem pusztult meg az összes 'zita ott a kertben és T.Bíróságra került az ügy. Mindenki jobban járt volna ha az öreg reggel szép komótosan beássa őket, egyéb hasznot nem lehet várni sok bűnözőtől mint hogy a testükkel táplálják a veteményest.

Gyerek se menjen más kertjébe. Tanítsák meg otthon és az iskolában hogy ugyanolyan életveszélyes mint a sziklaugrás meg az autók elé ugrálás.

Barci 2010.02.09. 12:10:39

A posztban leírtak okésak, de mi van ha a támadó pl. taxis. Ebben az esetben ő "közfeladatot ellátó személy".
Ő megtámad, én nem hagyom magam. Itt is megáll a jogos önvédelem? A józan ész szerint igen, de a valóságban...

Lokki5 2010.02.09. 12:30:56

@manager2008: Megelőző csapás? Dehát a részeg fogdosta a lányokat a buszon. "Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges."
És ugye "[...]támadás az is,[...] ha fizikailag valamire vagy valaminek az eltűrésére kényszerítik."

Tehát végülis nem megakadályozhatjuk a mások ellen irányult támadást, és a fogdosás is támadás, ha azt a csaj nem akarja :D

Maurice74 · http://www.personaltraining.hu 2010.02.09. 12:51:24

Kutyával védem meg magam, az minek számít?

demonbonnie.hu

stellaz1 2010.02.09. 12:53:37

@baliquez:

ez nehéz ügy

Sokkal jobb lenne, ha nem kéne ipari árammal védeni a kertet, ellenben ha szólok a rendőrségen, hogy rendszeresen lopják a veteményest, akkor minimum csináljanak valamit.

baliquez 2010.02.09. 13:08:40

@stellaz1: szólt hogy lopják a terményeit. Leszarták. Szól hogy lopják a terményeit és ha továbbra is lopni fogáj akkor áramot vezet a BELSŐ kerítésbe a veteményes köré. Ezt is leszarta a T. Hatóság. Szólt hogy továbbra is lopják a terményeit, ezért áramot vezet a belső kerítésbe és éjszakára felkapcsolja. Dettó leszarta a hatóság, továbbra sem foglalkoztak azzal hogy az öreget napi rendszerességgel terrorizálja a horda.

Öreg szólt a kocsmában is hogy áram van éjszaka a kerítésben, ki is írta az ajtajára, mindent megpróbált emberileg megtenni hogy - miután a T. Rendőrhatóság más lehetőséget nem hagyott neki a tulajdona megvédésére - legalább ártatlant ne sértsen az önbíráskodása. Konkrétan bosszúból indultak meg ellene a 'ziták akkor éjjel, hogy "kicsit megleckéztessék", amiért "szemtelen módon áramozik". Ki is filézték volna az hótziher ha nem botlanak a villanydrótba (220 volt, nem ipari áram, ipari áramnál megsült volna az összes akasztófáravaló).

És akkor nem lett volna világraszóló botrány mint így, neeem, akkor ő is csak egy brutálisan megggyilkolt kisnyugdíjas lenne, egysoros újsághír vagy még az sem, sőt, simán elhallgatnák a halálát hogy ne sértse a szegínromák érzéseit nagy rettegésükben. Nehogy kiderüljön hogy ma is gyilkoltak.

kvitya 2010.02.09. 13:38:09

@nickita:

Esetleg tanulmányozd át a Svájcban érvényes szabályokat, fegyvertartás kapcsán. Ott ugyanis minden 20 és 42 év közötti férfinek alkotmányos KÖTELESSÉGE lőfegyvert tartani otthon. S mégsem járnak patakvérben...... S egyedi azonosító a fegyverekre náluk a 2008-as, schengeni egyezményhez csatlakozásuk óta kötelező.

smartdrive 2010.02.09. 13:51:30

@Tassadar: a kutyád egytől három évig tartó szabadságvesztést kap

Frakk_a_macskák_réme · http://multipedia.hu/page/ajanlo/ 2010.02.09. 15:14:21

azért ez a magyar jogban korántsem annyira egyszerű, mint ahogy a kommentezők a blogposztból megérthették.

Ez egy határterület, aminél így vagy úgy dönt a bíróság

manager2008 2010.02.09. 15:18:05

Az áram használata tényleg veszélyes és baromi drága is lenne ha szabályosan akarná valaki megcsinálni. Dupla kerítés, táblák, piktogrammok, mindenhol. Egy vagyon.
Sokkal többet segít egy biztonsági kamera rendszer . ez tudja a következőt: akár 180, 360 fokban is lát, mozgásérzékelős, éjjellátó (infra), filmre vesz mindent, -30 tól +60 fokig működik, van rajta mikrofon, hangszóró, stb stb.
Amikor riaszt mert jönnek az orkok, betárazol, kutya elő, magadhoz veszed hirtelen felindulásból a 80 cm bozótvágókést is, felcsatolsz egy katonai rohamkést, és mondjuk a vadászpuskával megindulsz mint Csapajev (a kutya után persze, mert megnézed hogy mit ugat).
Ha ellenállnak a harcosok (támadnak ez világos mint a nap), akkor baromira megijjedsz kilövöd az összes lőszert rémületedben (fontos), aztán csapkodsz mint egy őrült (fontos momentum), akéssel is szúrsz vágsz mitn egy őrült, mert meg vagy rémülve. Opcionális hogy aztán az előre gyárott krumliverembe húzod sokkos!!! állapotban az egész csapatot, véletlenül itt rájuk borul némi mész, stb. Másnapra nem is emlékszel semmire. (ezt egy filmben láttam)....nem kel komolyan venni mert az csak egy film.

RegősBendegúz 2010.02.09. 15:53:40

@Plumper: Nem viselhetsz kardot az utcán, mert azt törvény tiltja.

stellaz1 2010.02.09. 16:11:51

@baliquez:

én is ezért írtam, hogy áram helyett az lenne a megoldás, hogy a rendőr tesz valamit, ha szól valaki, hogy rendszeresen lopják a terményt vagy bármi mást

Silent Bob 2010.02.09. 16:28:23

@stellaz1: De, világos volt. Az "egyszeri, éhes" dögöljön meg, mindenki erre hivatkozik.
A gyerek más kategória.

manager2008 2010.02.09. 18:07:48

@stellaz1: és mi a fenét csináljon a rendőr? De most komolyan ki gondol ilyen marhaságokat, hoyg a rendőrség azért van hogy uborka tolvajok után rohangáljon.
1. Képtelen lenne egyet is elfogni.
2. egy komolyabb kamera rendszer 1 millió körül van lista áron (ami jó is valamire, nem beltéri, hanem bírja a hideget, infra, mozgásérzékelős)
3. Marad a HON - Védelem, de erre meg nincs se eszköz, se jog. A kistermelő nem ücsöröghet egész északa kertben, mert akkor nem tud másnap dolgozni. A kutyáját megmérgezik, lefújják (meg különben sem ér semmit egy kis korcskutyus)
A dolog nem megoldott, a rendőr csak dísz ilyen kis egyszerű dolgokban. Na jó másnap ha agyonvertek akkro profi módon rögzítik a nyomokat, és ha nagyon bunkó az elkövető akkor két év alatt elfogják, 50 milliós költséggel.

Csak és kizárólag a reális elrettentés a hatékony ( az elkövető egy dolgot tudjon, ha bejön csak dobozban megy ki)

manager2008 2010.02.09. 18:11:40

A kutyás vbédelem is baromi drága.
1. komoly fajtákat kell alkalmazni (kaukázusi, középázsiai, oroszőrkuyta, stb stb)
2. Drága és erős kerítés kell, mert küoloönben kiugranak a kutyák és megesznek bárkit.
3. Tanítva legyen hogy ne lehessen megmérgezni
4. Ne lehessen lefújni (dupla kerítés)
5. Legyen belőle minimum kettő, de jobb ha van három, négy.
6. Sokat esznek, rövid ideig élnek viszonylag, drága az orvos, stb.

Ez is csak a gazdagoknak működik

baliquez 2010.02.09. 21:38:53

Rendőrség két okból moccan rá bármilyen panaszra:

- Ha belátható időn belül jó felderítési eredményeket tud hozni, lehetőleg kockázatmentesen, kevés papírmunkával
- Össztársadalmi nyomásra különösen súlyos bűnügyekben, ímmel-ámmal nagyon lassan kihoznak valakit elkövetőnek, sok esetben bűnbakot (ld. Tánczos-ügy)
- Politikai nyomásra (nem a polgároktól kapják az adóforintokból álló fizetésüket hanem politikusok szavazzák meg mennyi legyen évről-évre)

A naivitás csúcsa azt gondolni hogy megvédik az állampolgárokat. Majd biztos a testi épségüket meg a családjuk életét kockáztatják annyi fizetésért. Másodállásban maffiózók testőrei és hétvégi kidobóemberek sokan, amúgy sima útonállók (pofára bírságolnak).

Legyen otthon is meg a kocsiban is ásó, bontókés meg csontfűrész. Ezekben lehet megbízni, nem a rendőrségben. Többit elintézi a természet.

Amúgy erről jut eszembe egy vicc:

Öreg arab New York mellett él kis kertes házában. Egy nap a fejébe veszi, hogy szeretne krumplit ültetni.Mivel fizikailag nincs a toppon, ezért elkeseredtségében e-mailt ír fiának, aki Párizsban lakik:
"Drága Ahmed! Olyan jó lenne, ha itthon lennél, mert akkor segíthetnél felásni a kertet, hogy tudjak krumplit ültetni. Ölel szerető apád!"
Másnap reggel az öreg arab választ kap a fiától:
"Drága apám! Sajnos a közeljövöben nem tudok hazamenni segíteni neked. Egyébként se akarj krumplit ültetni a kertben, mert oda rejtettem a micsodát. Ölel fiad, Ahmed!"
Még aznap délelőtt megjelenik az öregnél az FBI, a CIA, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a S.W.A.T.. Átkutatják a házat, felássák a kertet, de nem találnak semmit, és csalódottan elvonulnak.
Délután az öreg arab újabb e-mailt kap a fiától:
"Drága apám! Remélem kellőképpen felásták a kertet, most már tudsz krumplit ültetni. Sajnos innen a távolból nem tudok többet segíteni! Ölel fiad, Ahmed!"

Gem Kapocs 2010.02.21. 10:20:38

@nickita: népességarányosan azért pl amerikában sokkal jobb a bűnözési ráta.

kencel 2010.03.06. 22:07:09

az tetszik hogy ezek a Btk cikkejek ugy vannak direkt megfogalmazva hogy a vegen barmit ki lehessen beloluk hozni, ahogy eppen a helyzet adja.
Amugy meg amerikaban egy dolgot tartok jonak.Azt hogy a sajat teruletere illetektelenul betolakodoval barmit megtehetsz annak erdekeben hogy megvedd csaladodat ill ertekeidet. Persze itt is vannak kiskapuk.